WSIS caucus

Okrugli sto sa temom „Svetski samit o Informacionom društvu i rodna ravnopravnost“ održan je 17. oktobra 2003. u hotelu Hyatt uz prisustvo od 60 do 80 učesnika iz sektora vlade, operatora telekomunikacija, servis provajdera, univerziteta, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i isporučilaca info-komunikacione opreme. Razlozi za organizovanje ove diskusije su:

 • da se Svetski samit o Informacionom društvu (WSIS) promoviše kao događaj kojim se i zvanično započinje ulazak u Informaciono društvo,
 • da lobira na podršci integracije rodne ravnopravnosti i prava žena u procesima priprema i održavanja Svetskog samita i
 • da se naglasi važnost rodne ravnopravnosti u osiguravanju jednakih mogućnosti u novoj ekonomiji znanja i u nacionalnim programima za izgradnju Informacionog društva i programima promocije korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija.
Rosario Gracia-Luque, WSIS Gender Caucus
Nada Drobnjak, Vlada Republike Crne Gore
Divna Vučković, Udruženje „Jednake mogućnosti“
Nada Kovačević, Centar za podršku demokratskim inicijativama
Prezentacija Cyber centra, Saobraćajni fakultet, Beograd
Panelisti okruglog stola su bili:

Dr Nataša Gospić, predsednica udruženja „Jednake mogućnosti“, koja je istakla važnost održavanja Okruglog stola u pripremi Svetskog samita o Informacionom društvu i zadacima koji se odnose na poziciju rodne ravnopravnosti u tim pripremama i u ime Dr Dragoljuba Mićunovića, predsednika Skupštine Srbije i Crne Gore, koji je zbog iznenadnih poslova bio sprečen da učestvuje a koji već duži period podržava i učestvuje u aktivnostima rodne ravnopravnosti, pozdravila skup.

Dr Dragan Domazet, Ministar za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, koji je otvarajući Okrugli sto, govorio o nacionalnoj strategiji u periodu ulaska u Informaciono društvo, kreiranju projekata za inkubatorska softverska preduzeća i mobilisanje sredstava za pomoć malim i srednjim ICT preduzećima.

Rosario Gracia-Luque, predstavnica sekretarijata Svetskog samita o Informacionom društvu – Gender Caucus, je pored izlaganja principa pripreme WSIS-a govorila o lobiranju i pregovorima koji se vode sa pojedinačnim delegatima i delegacijama da bi se rodna ravnopravnost uključila u principe Deklaracije i akcionog plana.

Nada Drobnjak, šefica kancelarije za rodnu ravnopravnost Vlade Crne Gore, iznela je napore koji su rezultovali u institucionalizaciji rodne ravnopravnosti kroz formiranje kancelarije za rodnu ravnopravnost pri vladi Crne Gore i kroz izuzetno ilustrativno i nadahnuto izlaganje naglasila potrebu korišćenja ICT-a i pristupa žena informacijama.

Johan Hommes, kancelarija OSCE-a u SCG je izneo pristup ove međunarodne organizacije u uspostavljanju institucionalnog okvira za osiguravanje rodne ravnopravnosti kroz projekte formiranja Odbora pri parlamentu Srbije i kancelarija pri opštinskim skupštinama u 15 gradova u Srbiji kao i kancelarije pri vladi Crne Gore.

Jan Hultgren, predsednik Ericsson-Beograd, u svom izlaganju je dao vezu između poslovnog uspeha kompanije i ostvarivanja jednakih mogućnosti u zapošljavanju, daljem usavršavanju i balansiranom uključivanju u rukovodeće strukture.

Dr Zorica Uzelac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, diskutovala je potrebu upravljanja znanjima čime se brišu sva ograničenja u pogledu polne strukture i stvara čvrsta osnova za jednake mogućnosti.

Ljiljana Đordević, Telekom Srbija, iznela je planova Telekoma u izgradnji infrastrukture Informacionog društva.

Divna Vučković, potpredsednica NGO «Jednake mogućnosti», dala je pregled projekata Udruženja sa posebnim naglaskom na Centar za trening trenera formiran od avgusta 2003. i kurs «Uvod u korišćenje računara» koji su do sada završile preko 100 učiteljica iz najudaljenijih krajeva Srbije i vaspitači i štićenici doma za nezbrinutu decu.

Nada Kovačević, NGO Centar za podršku demokratskim inicijativama, govorila je o ulozi medija u promociji Informacionog društva i rodne ravnopravnosti, stavranju osnova da žene ponesu procese razvoja demokratije i pojačaju svoje učešće u politici uz stvaranje imidža žene političara, a ne da budu tretirane kao objekat za ulepšavanje političkih stranica.

Ljiljana Berat, Cisco Systems, je kao uspešna žena u svetu ICT-a sa svojom koleginicom Valentinom Milenković podelila svoja iskustva i pristup Cisca u podržavanju rodne ravnopravnosti.

Dijana Gligorijević, Telegroup a.d., kao uspešni menadžer privatne kompanije iz oblasti ICT-a je govorila o problemima sa kojima se žene menadžeri susreću i potrebi ulaganja velike energije da bi se održalo poverenje drugih menadžera, uglavnom muškaraca.

Dr Snežana Pantelić-Vujanović i Dr Snežana Pejčić-Tarle, sa grupom studenata Saobraćajnog fakulteta-Beograd predstavile su jedini regionalni univerzitetski Cyber centar i istraživanja koja su vođena u vezi sa chatovanjem.

Diskusija koja je pratila izlaganja panelista ukazala je na potrebu sagledavanja rodne ravnopravnosti kao nedeljivog procesa u daljem razvoju Informacionog društva. Preporuke sa ovog okruglog stola, date u prilogu ovog Izveštaja biće dostavljene svim relevantnim učesnicima u izgradnji Informacionog društva.

Okrugli sto je razmotrio i aktivnosti na praćenju implementacije preporuka koje obuhvataju:

 • Održavanje okruglog stola u januaru 2004. u organizaciji kancelarije za rodnu ravnopravnost pri vladi Crne Gore na kome bi se diskutovali operacionalni planovi primene principa Deklaracije i Globalnog plana aktivnosti usvojenih na Svetskom Samitu o Informacionom društvu, koji će se održati u periodu od 8. do 12. decembra 2003.,
 • Razmatranje održavanja regionalnog okruglog stola u aprilu 2004. radi približavanja stavova i smanjivanja jaza nerazumevanja koji je nastao nakon raspada bivše Jugoslavije kroz promociju ICT,
 • Nastavak rada na treniranju trenera za korišćenje ICT tehnologija,
 • Osposobljavanje menadžera da upravljaju znanjima bez rodne diskriminacije kroz ogranizovanje odgovarajućih kurseva i radionica,
 • Uspostavljanje jače saradnje između različitih NGO koje se bave pitanjima korišćenja ICT za unapređenje života žena i njihovog osposobljavanja za učešće u demokratskim inicijativama i političkom životu zemlje,
 • Stalno praćenje uloge medija u promociji Informacionog društva i rodne ravnopravnosti,
 • Kreiranje ambijenta za istraživanja u oblasti Cyber centara na fakultetima i korišćenja ICT.

Okrugli sto je završio svoj rad u 16:30h.

O Okruglom stolu

Poslednje dekade na ovim prostorima obeležene su teškom ekonomskom i političkom situacijom. Rat u okruženju rezultovao je u velikim „odlivom mozgova“ i dok su drugi gradili mi smo ostajali na margini. Navedene činjenice imaće i dublje odraze u procesu prevazilaženja digitalnog jaza (raskoraka između onih koji koriste nove tehnologije i onih koji nemaju mogućnosti za to) i pristupa informacijama u dolazećoj ekonomiji znanja. Ova situacija ima posebnu dimenziju kad su u pitanju žene, njihov pristup informacijama i njihovo učešće u novoj ekonomiji. Čak i tamo gde postoje mogućnosti nije neobično da ih žene ne koriste ili zbog njihovog sadržaja, ili zbog jezičke barijere. Kako osposobiti i ojačati žene i kako započeti proces osiguravanja rodne ravnopravnosti u novom društvenom poretku, zvanom Informaciono društvo, a baziranom na globalnim mrežama znanja? Širom sveta se ulaže napor da se pruže jednake mogućnosti za sve u pogledu pristupa informacijama i korišćenja info-komunikacionih tehnologija (ICT). Ova tema biće sadržaj rada Svetskog samita o Informacionom društvu-WSIS (World Summit on Information Society), koji se priprema pod stalnim nadzorom lično gosp. Koffi Annana, Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. U pogledu rodne ravnopravnosti očekuje se da će Svetski samit:

 • dati globalnu platformu za ojačavanje i edukaciju svetske zajednice u pogledu rodne ravnopravnosti u Informacionom društvu,
 • diskutovati načine za prevazilaženje problema u rodnoj ravnopravnosti,
 • uključiti pitanja rodne ravnopravnosti u Deklaraciju i globalni Akcioni plan koji se usvajaju od strane najviših predstavnika država članica UN,
 • generisati katalitički efekat za buduće akcije vezane za rodnu ravnopravnost.

Svetski samit će se održati u dve faze. Prva faza Samita biće održana u Ženevi, pod pokroviteljstvom švajcarske vlade u periodu od 10. do 12. decembra 2003., a druga u Tunisu od 16. do 18. novembra 2005.

Radi toga je Udruženje „Jednake mogućnosti“ u saradnji sa Ministarstvom za nauku i tehnologiju i WSIS Gender sekretarijatom organizuje Okrugli sto. Ciljevi održavanja ovog Okruglog stola su: osvetljavanje svih akcija za Samit, da lobira i promoviše integraciju rodne ravnopravnosti i ženskih prava u procesu pripreme i održavanja Samita i da skrene pažnju na rodnu ravnopravnost u izradi svih nacionalnih programa za izgradnju Informacionog društva i korišcenje ICT tehnologija i znanja. Pitanja kao što su:

 • Šta je nacionalni program u razvoju Informacionog društva?
 • Šta su socio-ekonomski aspekti Informacionog društva?
 • Šta je infrastruktura Informacionog društva?
 • Kako obezbediti jednake mogućnosti?
 • Koja je uloga medija u promociji Informacionog društva i Samita?

biće diskutovana od panelista Okruglog stola.
Nacrt preporuka za vladu, UN i druge međunarodne organizacije, operatore, privatni sektor, nevladine organizacije i medije je pripremljen i biće diskutovan da bi bio usvojen.