U povodu dana ljudskih prava – pregled koraka ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti
 1. Davne 1789. godine u Deklaraciji prava, građanka Olimpija de Guž postavlja ključni princip i naglašava „žena se rađa slobodna i ostaje jednaka muškarcu u pravima“. Giljotinirana je 1793. godine
 2. Načelno ustavno garantovanje prava na ravnopravnost – povreda ovog prava nema sankciju
 3. Garantovanje prava na ravnopravnost uz navođenje ličnih svojstava – i dalje sankcija za kršenje toga prava nema
 4. Konstitucionalizacijom načela socijalne pravde (1919. godine) – stvoren je okvir za oblikovanje principa ravnopravnosti u različitim sferama društva
 5. Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW, 1979) i Opcioni protokol uz Konvenciju (1999) postavlja međunarodne standarde rodne ravnopravnosti – uticaj na nacionalno pravo
 6. Ustavna zabrana direktne i indirektne diskriminacije – uspostavlja osnov za sankcionisanje kršenja ove zabrane
 7. Prva svetska konferencija o ženama – Pekinška deklaracija (1995) je prvi međunarodni strateški dokument koji trasira pravce i područja aktivnosti na ostvarivanju rodne ravnopravnosti
 8. Konstitucionalizacija principa jednakih mogućnosti – prepoznata je strukturalna diskriminacija
 9. Ustavna obaveza države da vodi politiku jednakih mogućnosti i preduzima posebne mere za otklanjanje diskriminacije – osnov za zakonsko regulisanje posebnih mera u različitim oblastima
 10. Usvajanje antidiskriminacionih zakona i formiranje nezavisnih institucija za zaštitu od diskriminacije
 11. Izričito ustavno garantovanje ravnopravnosti žena i muškaraca je naredni korak
 12. Posebne ustavne garancije rodne ravnopravnosti: jednakost u pravima, jednakost pred zakonom, jednakost u političkom životu
 13. Formiranje institucija rodne ravnopravnosti u predstavničkim telima, egzekutivi i upravi na svim nivoima – mesta sa kojih se utiče na oblikovanje politike rodne ravnopravnosti
 14. Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou (2009) postavlja standarde za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama
 15. Ustavne garancije zaštite reproduktivnih prava u: sferi rada (jednaka plata za rad jednake vrednosti); porodici (ravnopravnost u roditeljskim pravima); braku (sloboda odlučivanja o sklapanju braka, izjednačavanje bračne i vanbračne zajednice); socijalnoj zaštiti (majke, trudnice, samohrane majke, a potom i samohrani roditelj)
 16. Istanbulska konvencija o sprečavanju i sankcionisanju nasilja nad ženama (2011) postavlja međunarodne standarde zaštite žena od nasilja – podsticaj za nacionalno zakonodavstvo
 17. Usvajanje posebnih zakona o sankcionisanju nasilja nad ženama
 18. Ustavno garantovanje prava i sloboda vezanih za rađanje: pravo i sloboda žene da odlučuje o rađanju, prava vezana za biomedicinski potpomognutu oplodnju
 19. Nediskriminatorna terminologija u Ustavu i propisima
 20. Konstitucionalizacija rodno senzitivnog budžeta – uticaj na donošenje budžeta i ravnopravno korišćenje sredstva budžeta

Prof. dr Marijana Pajvančić