U skladu sa odredbama čl. 12 i 78. Zakona o udruženjima, („Službeni list RS“ br. 51/09), i člana 7. Statuta Udruženja građana „JEDNAKE MOGUĆNOSTI“, skupština Udruženja građana „JEDNAKE MOGUĆNOSTI“, na sednici održanoj dana 1. februara 2011. godine u Beogradu, usvojila je sledeći

STATUT
UDRUŽENJA GRAĐANA »JEDNAKE MOGUĆNOSTI«

Član 1.

Udruženje građana „JEDNAKE MOGUĆNOSTI“ (u daljem tekstu Udruženje), osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje gradjana čiji je cilj da ženama i muškarcima na ravnopravnoj osnovi (ili pod ravnopravnim uslovima) olakšava pristup i korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija – u daljem tekstu ICT radi unapređivanja kvaliteta života, otklanjanja diskriminacije svake vrste, ovladavanja veštinama i osnaživanja za aktivno učestvovanje u novom informacionom društvu.

Član 2.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • Organizuje istraživanje prikupljajući, obrađujujući i analizirajući podatke o učešću polova u korišćenju ICT.
 • Pruža stručnu i konsultantsku podršku, kako domaćim tako i međunarodnim institucijama, iz oblasti ravnopravnosti polova a posebno u oblasti ICT.
 • Formira centre za osposobljavanje trenera i polaznika za korišćenje ICT u svakodnevnom radu i životu.
 • Kordinira svoj rad sa Akcionim planom za realizaciju Strategije poboljšanja života žena i rodne ravnopravnosti.
 • Sarađuje sa Upravom za rodnu ravnopravnost, na afirmaciji ravnopravnog učestvovanja polova u svim sferama društvenog života u Srbiji.
 • Okuplja eksperte/kinje iz oblasti ICT i rodne ravnopravnosti na promovisanju ulaska u informaciono društvo na ravnopravnoj osnovi.
 • Priprema smernice, i druga dokumenta iz oblasti ICT i rodne ravnopravnosti.
 • Pokreće inicijative za unapređenje primene ICT u svakodnevnom životu i radu građana, a posebno žena, za šta priprema prateću: analitičku, projektnu i poslovnu dokumentaciju.
 • Organizuje štampanje popularne literature kojom će delovati na razvoj interesa građana, posebno ženske populacije za ovladavanjem znanjima i veštinama iz oblasti ICT kojima će unaprediti svoje šanse za zapošljavanje na radnim mestima za koje je to uslov rada.
 • Organizuje različite forme obuke: škole, kurseve, seminare, predavanja, radionice (workshop), izložbe i druge oblike skupova građana, posebno žena usmerenih na postizanje cilja iz člana 1. Škole i kursevi biće posebno registrovani.
 • Organizuje saradnju sa univerzitetima, stručnim udruženjima, drugim organizacijama, nevladinim organizacijama, kompanijama iz oblasti ICT radi stvaranja uslova za unapređenja znanja građana, posebno žena i njihovog zapošljavanja na radnim mestima gde je potrebno obrazovanje u domenu ICT.
 • Organizuje aktivnosti sa sadržinom upoznavanja građana, posebno žena, sa koristima i dostignućima u primeni ICT u poslovnoj praksi i svakodnevnom životu.
 • Preduzima druge aktivnosti u cilju realizacije interesa za ovladavanjem znanjima i veštinama u oblasti ICT.
 • Razvija softverska rešenja za gender on-line treninge i gender baze podataka.

Član 3.

Naziv Udruženja je na srpskom jeziku „JEDNAKE MOGUĆNOSTI“, a na engleskom jeziku „Equal Opportunities“.
Udruženje ima sedište u Beogradu.
Adresa Udruženja je 11000 Beograd, Kralja Petra 79.
Udruženje ostvaruje svoju delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i njegov Statut, što izražava podnošenjem molbe za prijem u Udruženje.
Odluku o prijemu članstva donosi Upravni odbor Udruženja.
Članstvo se stiče nakon Odluke Upravnog odbora potpisivanjem pristupnice .
Član Uduženja može istupiti iz članstva, podnošenjem Upravnom odboru Udruženja, pismene izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju prestaje na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja zbog duže neaktivnosti člana, njegovog ponašanja koje je u suprotnosti sa ciljevima Udruženja ili njegovog odbijanja saradnje sa ostalim članovima ili organima Udruženja.

Član 5.

Član Udruženja ima pravo da:

 • Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini Udruženja, kao i preko organa Udruženja,
 • Podnosi predloge i inicijative Upravnom odboru i Predsedniku/ci Udruženja, vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruženja,
 • Da bira i bude biran u organe Udruženja,
 • Da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član Udruženja je dužan da:

 • Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • Učestvuje u radu udruženja u skladu sa interesovanjem i svojim stručnostima i sklonostima,
 • Plaća članarinu u Udruženju,
 • Obavlja poslove koje mu poveri Skupština, Upravni odbor ili Predsednik Udruženja.

Član 6.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja,
 • Upravni odbor Udruženja,
 • Predsednik/ca Udruženja.

Član 7.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština Udruženja se sastaje po potrebi na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja.
Kada to zahteva najmanje jedna trećina članova o čemu se Upravnom odboru Udruženja
podnosi pismena inicijativa sa potpisima jedne trećine članova a najmanje jednom godišnje.
Sednicu Skupštine saziva Predsednik/ca Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine (oglašavanjem na Web stranici Udruženja) i predlogu dnevnog reda, mesec dana pre održavanja sednice.
Sednicom predsedava lice koje bude izabrano javnim glasanjem na početku sednice.

Skupština:

 • Donosi Statut Udruženja, kao i Odluke o njegovim izmenama i dopunama,
 • Donosi odluke o statusnim promenama Udruženja,
 • Donosi odluke o udruživanju u saveze udruženja,
 • Donosi plan, program rada i finansijski plan Udruženja,
 • Usvaja druge opšte akte Udruženja,
 • Bira i razrešava Predsednika i Upravni odbor Udruženja,
 • Razmatra i usvaja Izveštaje Upravnog odbora Udruženja najmanje jednom godišnje,
 • Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje 10 članova,
 • Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova,
 • Za odluku o izmenama i dopunama statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova
  prisutnih članova. U slučaju istog broja glasova za i protiv donošenja odluke, odlučuje glas predsednika Udruženja.

Član 8.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor sačinjavaju Predsednik Udruženja i četiri člana, koji su po položaju potpredsednici Udruženja. Predsednik Udruženja je istovremeno i predsednik Upravnog odbora.
Predsednik upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Potpredsednici Udruženja su ovlašćeni da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska dokumenta u ime Udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 9.

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja cilja Udruženja,
 • donosi odluke o unutrašnjoj organizaciji Udruženja i zaduženjima članova Upravnog odbora, odnosno Potpredsednika Udruženja,
 • formira timove za sprovođenje Plana i programa rada Udruženja i imenuje koordinatore projekata,
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja,
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima Udruženja i izdaje dozvole za obavljanje pojedinih aktivnosti,
 • usvaja finansijski plan i bilanse Udruženja,
 • donosi odluke o sprovođenju finansijskog plana i pojedinačne odluke o upotrebi sredstava Udruženja,
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje polovine broja članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje,
 • odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U slučaju istog broja glasova za i protiv donošenja odluke, odlučuje glas predsednika Udruženja.

Član 10.

Predsednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu.
Predsednik Udruženja potpisuje dokumenta Udruženja kojima vrši ostvarivanje ciljeva Udruženja, angažovanje finansijskih sredstava Udruženja, daje ovlašćenja i dozvole za obavljanje pojedinačnih poslova.
Predsednik Udruženja može prenositi svoja ovlašćenja na članove Upravnog odbora, odnosno na Potpredsednike Udruženja.
Prenošenje svojih nadležnosti i ovlašćenja na druga lica, Predsednik Udruženja vrši samo uz saglasnost članova Upravnog odbora.

Član 11.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 12.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa dragim, stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može da pristupi međunarodnim srodnim udruženjima i savezima.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem za finansiranje projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U odluci o prestanka rada Udrženja Skupština će odrediti drugu neprofitnu organizaciju na koju će biti prenesena imovina Udruženja, a u skladu sa Zakonom o Udruženjima.

Član 15.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kome piše na srpskom jeziku „Jednake mogućnosti“ i na engleskom jeziku „Equal Opportunities“.

Član 16.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

Član 17.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Udruženja građana „JEDNAKE MOGUĆNOSTI“ od 2002. godine. Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana njegovog donošenja.

Predsedavajuća Skupštine Udruženja