WSIS

Globalno informaciono društvo se razvija brže nego što su to i veliki optimisti predviđali. Ubrzana konvergencija telekomunikacija, masovnih medija i informatičkih tehnologija, poznatija pod nazivom info-komunikacije – ICT, svakodnevno stvara nove proizvode i usluge nudeći nove načine vođenja poslovanja i trgovine. U isto vreme, ekonomske, društvene i profesionalne mogućnosti se povećavaju uz otvaranje novih tržišta otvorenih za konkurenciju, strana ulaganja i učešće. Time savremeni svet započinje proces fundamentalne transformacije iz industrijskog u informaciono društvo.

Ovaj dinamičan proces najavljuje suštinske promene u svim sferama života. Civilizacija je u središtu možda najveće revolucije koja je zadesila ljudski rod. Preduslov bilo kakvom doprinosu svetskoj zajednici, kao i kontinuiranom rastu ovog procesa jeste globalna saradnja. Prepoznajući ovaj proces Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je svojom Rezolucijom br. 56/183 verifikovala radni okvir Svetskog samita o Informacionom društvu. Rezolucija je takođe i verifikovala vodeću ulogu Međunarodne unije telekomunikacija – ITU u pripremama za Samit, u saradnji sa ostalim zainteresovanim organizacijama i partnerima, uz aktivno učešće svih tela i institucija Ujedinjenih nacija kao i ostalih međuvladinih organizacija, uključujući međunarodne i regionalne institucije, nevladine organizacije, građansko društvo i privatni sektor. Visoki komitet za organizaciju samita uspostavljen je pod patronatom gosp. Kofi Annana, generalnog sekretara UN.

Svetski samit o Informacionom društvu biće održan u dve faze. Prvi deo Samita održaće se u Ženevi, pod pokroviteljstvom švajcarske vlade od 10. do 12. decembra 2003. godine. Druga faza planirana je za Tunis 2005. godine, pod pokroviteljstvom vlade Tunisa (16. – 18. novembar).

Svetski samit o informacionom društvu omogućava podjednake šanse svim ključnim faktorima da ostvare visok nivo zajedništva i razviju bolje razumevanje procesa u kojem se nalazimo, kao i uticaja koji isti ima na međunarodnu zajednicu. Cilj Samita je da okupi svetske lidere, izvršne direktore UN agencija, industrijske magnate, nevladine organizacije, predstavnike medija i civilnog društva na jednom jedinstvenom skupu.

Očekivani rezultat ovog globalnog događaja jeste razvijanje i podsticanje jasnih stavova i političke volje kroz usvajanje zajedničke Deklaracije i konkretnog plana akcija kako bi se dostigli ciljevi Informacionog društva, u isto vreme vodeći računa o svim različitim interesima u okviru tog plana a posebno o mogućnostima zemalja u razvoju.

Pripremni sastanci za održavanje Svetskog samita održani su u svim regionima sveta. Pan-evropska konferencija za pripremu samita održana je u Bukureštu, oktobra 2002. i donela je svoju deklaraciju i preporuke koje je prihvatila i Jugoslavija.

Pitanje rodne ravnopravnosti u programu Svetskog samita

U okviru priprema za Samit, uspostavljena je posebna grupa WSIS Gender Caucus sa ciljem da osigura da će ravnopravnost polova i prava žena biti integrisani u rad Samita. Ova grupa je okupila predstavnice i predstavnike vlada, civilnih organizacija, nevladinih udruženja, privatnog sektora i različitih UN agencija. Pozicija ove grupe je da je za uspeh Samita neophodno da promoviše balans polova uključujući žene u sve procese planiranja i vođenja priprema za Samit, uključivanje bar 30% žena u državnim delegacijama, planiranje ICT za unapređenje života žena i dr. Bez uključenja ove dimenzije ICT neće služiti razvoju društva. Ženska prava treba da budu posmatrana kao osnovni principi u planiranju i pripremi za Samit.