Od 19-21. septembra 2001. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu održan je međunarodni (IEEE) naučni skup o telekomunikacijama u savremenim satelitskim, kablovskim i radio-difuznim sistemima – the 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS 2001. Treba istaći, izmedju ostalog, da je medju uvaženim gostima konferencije bio g-din Roberto Blois, zamenik generalnog sekretara ITU, koji je u okviru plenarne sednice, nakon ceremonije otvaranja konferencje, održao zapaženo izlaganje na temu aktivnosti i uloge ITU organizacije.

Tokom trajanja ovog skupa održan je niz pratećih aktivnosti, medju kojima je bio i sastanak radne grupe za ravnopravnost polova u telekomunikacijama u okviru ITU TFGI (Task Force for Gender Issues). Sastanak je održan drugog dana održavanja konferencije, 20. septembra 2001. godine, na Elektronskom fakultetu u Nišu. Dnevni red sastanka bio je:

 • Imenovanje članova Radnog tima
 • Izveštaj sa Panel diskusije „Žene i Telekomunikacije“
 • Razmatranje dokumenta TFGI „Gender-Aware Guidelines for Policy-making and Regulatory Agencies“
 • Program rada Radnog tima i diskusija
 • Razno

Nenad Stanković, pomoćnik saveznog ministra za Telekomunikacije, tokom kraćeg boravka na konferenciji koji je prethodio održavanju sastanka, u ime Ministarstva za Telekomunikacije dao je punu podršku organizovanju ovog sastanka i daljim aktivnostima Radne grupe za ravnopravnost polova u telekomunikacijama. Zbog odsutnosti iz objektivnih razloga dr Nataše Gospić, predsednice Radne grupe, sastanak je vodila dr Vera Marković (Elektronski fakulteta u Nišu), uz pomoć Divne Vučković (Ericsson – Beograd) i dr Vladanke Aćimović – Raspopović, (Saobraćajni fakultet – Beograd).

U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je predlog sastava Radnog tima za pitanja ravnopravnosti polova u telekomunikacijama. Učesnici sastanka složili su se sa polaznim sastavom Radnog tima, s tim što je predloženo da se tim proširi tako što bi njegov član bila i prof. dr Ljiljana Milić, ETF Beograd. Dakle konačan predlog je sledeća lista (osim Predsedavajućeg, ostali članovi navedeni su po azbučnom redu prezimena):

Predlog sastava Radnog tima za pitanja ravnopravnosti polova u telekomunikacijama

 • Dr Nataša Gospić, MONET d.o.o. (Predsedavajući)
 • Prof. dr Vladanka Aćimović – Raspopović, Saobraćajni fakultet, Beograd
 • Prof dr Vera Marković, Elektronski fakultet Niš
 • Prof. dr Ljiljana Milić, ETF Beograd
 • Prof dr Djordje Paunović, ETF Beograd
 • Svetlana Popov, DC
 • Prof dr Branimir Reljin, ETF Beograd
 • Radmila Simić, Mobtel
 • Divna Vučković, Ericsson

Dogovoreno je da se ovakav predlog uputi Saveznom ministarstvu za telekomunikacije od koga očekujemo pomoć radi konačnog formiranja ovog tima kao zvaničnog radnog tela.

U nastavku sastanka Dr Vladanka Aćimović-Raspopović ukratko je izvestila prisutne o održanoj Panel diskusiji na temu „Žene i telekomunikacije“. Pored toga, informisala je skup o aktivnostima WIE (Women in Engineering) organizacije u okviru IEEE udruženja. Zatim je Divna Vučković dala detaljniji prikaz dokumenta ITU TFGI pod nazivom „Gender-Aware Guidelines for Policy-making and Regulatory Agencies“.

Nakon toga je bilo reči o planiranim aktivnostima nacionalnog Radnog tima za ravnopravnost polova i razvila se živa diskusija. Mada skup učesnica nije bio veliki, povoljna okolnost je što su prisutne učesnice sastanka poticale iz različitih sredina. Pored učesnica sa Univerziteta i velike telekomunikacione kompanije kao što je Ericsson, prisutne su bile koleginice iz nekih slabije stojećih firmi niske privrede (Ei) kao i iz instituta, a takođe je bilo interesantno čuti dve koleginice iz Banja Luke. Divna Vučković, direktor Ericsson-a Beograd, iznela je pozitivan primer ove kompanije koja je u svoju poslovnu politiku unela brigu o ravnopravnosti polova. Za razliku od toga, koleginice iz različitih drugih okruženja iznosile su probleme sa kojima se susreću i zanimljivo je da su sve priče, argumentovane podacima, vrlo slične. To znači da problemi na planu jednakosti polova zaista postoje, da se mogu identifikovati u različitim radnim sredinama i trebalo bi krenuti ka njihovom rešavanju jednom organizovanom akcijom. Zaključeno je da, pre svega, neke od mera koje se preporučuju dokumentom TFGI, prilagodjene našem okruženju, treba ugraditi u zakonske akte koji predstoje u oblasti telekomunikacija. Generalno treba, koliko god je moguće, zakonskom regulativom (ali i u praksi) obezbediti jednakost polova pri zapošljavanju, napredovanju na poslu i na planu zarade za isti rad. Treba uticati na poslovnu politiku preduzeća da na višim rukovodećim pozicijama bude zastupljeno više žena, itd.

Umesto jednog sata vremena koliko je planirano za održavanje ovog sastanka, on se produžio na dva sata, a pored navedenih zaključaka čulo se još niz drugih korisnih ideja za poboljšanje položaja žene u oblasti telekomunikacija, i poslovne sfere uopšte, što bi sve Radni tim trebalo da ima u vidu kod daljih aktivnosti.

Predsedavajući sastanka,
dr Vera Marković