Tribina „Žene na tržištu rada – uloga informaciono komunikacionih tehnologija“ je održana 2. aprila 2014. godine u 11h u Privrednoj komori Srbije, Beograd, Terazije 23, 8. sprat, sala 1.

Na tribini su predstavljeni rezultati studije „Istraživanje o ulozi znanja iz oblasti IKT i položaja žena na tržištu rada“, koja je nastala kao rezultat istoimenog projekta Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u okviru sprovođenja aktivnosti Nacionalnog akcionog plana (NAP) za implementaciju Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti podržano od strane Kraljevine Švedske kroz Međunarodnu agenciju za razvojnu saradnju (SIDA).

Razlozi za pokretanje ovog projekta leže u činjenici da, prema poslednjim statističkim podacima, muškarci više koriste računare i Internet od žena kao i što poseduju veći nivo digitalne pismenosti. Kako su ove veštine postale preduslov za zapošljavanje na savremenom tržištu rada, a takođe imaju rastući uticaj i na lični i privatni deo života i ispunjavanje svakodnevnih potreba i žena i muškaraca kroz u potrebu niza elektronskih servisa, bilo je od velike važnosti sagledati situaciju u Srbiji i predložiti skup mera sa ciljem poboljšanja ukupnog stanja.

U tom smislu u okviru izrade ove Studije, sprovedeno je detaljno kvantitativno i kvalitativno istraživanje upotrebe IKT u Srbiji u kontekstu položaja žena na tržištu rada, dati su primeri dobre prakse i definisane odgovarajuće preporuke za sve učesnike u ovom lancu.