• image
  • image
Previous Next

Elektronske komunikacije u EU i Srbiji

Izvor: Nataša Gospić i Dragan Bogojević „Kako uhvatiti korak sa digitalnom Evropom“, Časopis Izazovi Evropskih integracija, broj 2011/13, strane 67-86, ISBN: 1820-9459, Službeni Glasnik, Beograd, mart 2011. 

Tržište elektronskih komunikacija u Srbiji karakteriše mešavina lokalnih i međunarodnih učesnika i može se analizirati iz dve perspektive: tehnološke i ekonomske. Kada se govori o tehnologijama, Srbija je slična sa zemljama EU i tehnološki razvoj infrastrukture je u nivou sa evropskim prosekom. Kada se govori o prihodima, situacija se veoma razlikuje. To je posledica niske kupovne moći krajnjih korisnika i ta činjenica stavlja Srbiju u grupu tipične zemlje u razvoju.

Glavni učesnici na tržištu Srbije su sadašnji dominantni fiksni i mobilni operator „Telekom Srbija“, kablovski operator SBB koji je prva strana investicija u sektoru e-komunikacija (2002.), međunarodni operator Telenor koji je ušao na tržište kao najveći kupac (1.54 milijardi € u 2006. godini za kombinovanu 2G/3G licencu i preuzimajući infrastrukturu i korisničku bazu bivšeg operatora Mobi 063), i VIP Mobile koji je ušao na tržište kao najveća green-field investicija u sektoru (platio je 320 miliona € za kombinovanu 2G/3G licencu 2006. godine).

Pre analize osnovnih pokazatelja razvijenosti elektronskih komunikacija u zemljama EU-27 i Srbije, data su dva pokazatelja koja označavaju odnos GDP-a po stanovniku na paritetu kupovne moći (PPP Purchasing Power Parities) i učešće tržišta elektronskih komunikacija u odnosu na GDP. Indeks GDP/cap na paritetu kupovne moći za Srbiju, izražen u odnosu na EU-27 koji predstavlja maksimalnu vrednost od 100, iznosi 36, što ukazuje da je nivo značajno ispod proseka EU-27, odnosno oko 1/3. Sa druge strane, tržište elektronskih komunikacija u Srbiji iznosi 5% društvenog proizvoda, dok je kod zemalja EU-27 oko 3%. Osnovne sličnosti i razlike u elektronskim komunikacijama Srbije u odnosu na prosek EU, prikazane su u Tabeli.


Tabela: Karakteristike e-komunikacija: EU-27 i Srbija (2009. godina)

 

EU-27 (Evropa) Srbija
GDP/cap na paritetu kupovne moći PPP [%] (2008) 100 36
e-komunikacije / GDP [%] 3 5
Penetracija fiksne telefonije [%] 40 42.16
Penetracija mobilne telefonija [%] 122 132
fiksni BB [%] 24.8 8
mobilni BB [%] 6.1 1.3
standardna mesečna pretplata fiksna telefonija u € 15 4.32
BB mesečna pretplata u €/PPP za 2 Mb/s 30.95 47.44
% korišćenja Interneta žene 57 34
muškarci 64 43
% korišćenje računara žene 66 47
muškarci 71 55
Regulatorni okvir 2010 2003, delimično 2009
Širokopojasni cilj (1):

Do 2013: Osnovni BB pristup za sve (pokrivenost 100% EU građana)

Do 2012: 20% penetracije ili 1,200,000 stanovnika sa širokopojasnim pristupom

Osnova: 23% domaćinstava ima BB u 2009. godini

Širokopojasni cilj (2):

Brzi BB pristup do 2020: BB pokrivenost od 30 Mb/s ili više za 100% EU stanovnika;

Osnova: U januaru 2010 23% BB pretplatnika je imalo najmanje 10 Mb/s

100 Mb do svakog korisnika
Širokopojasni cilj (3): Ultra brzi BB do 2020: 50% evropskih domaćinstava će imati pretplatu na brzine preko 100 Mb/s nije definisan
Javne investicije Više od 200 milijardi € 

Javne investicije nisu definisane;

opredeljenje za liberalizaciju;

promovisanje pravnog uređenja oblasti u skladu sa EU standardima

Investiranje u ruralne oblasti na nacionalnim i regionalnom nivou deklarativno

 

Kod sagledavanja broja korisnika (penetracija) fiksne telefonije i mobilne telefonije EU-27 i Srbije dolazi se na prvi pogled do neobičnih rezultata, jer penetracija Srbije u fiksnoj i mobilnoj telefoniji (42% i 132%) premašuje EU-27 prosečni nivo (40% i 122%). U fiksnoj telefoniji razlozi su jeftinija mesečna pretplata i lokalni impulsi u Srbiji. U mobilnoj telefoniji i Srbija i Hrvatska a posebno Crna Gora imaju veći broj pretplatnika od EU-27 proseka, što se tumači činjenicom da postoji znatan broj korisnika koji imaju više od jedne nacionalne SIM kartice radi korišćenja povoljnijih tarifa i/ili imaju i kartice koje koriste prilikom boravka u susednim zemljama. U svim ovim slučajevima prosečan mesečni izdatak kod pre-paid pretplatnika je nekoliko puta manji nego u EU.

Zaostajanje Srbije u širokopojasnom Internet pristupu je evidentno. Fiksni BB Internet pristup u Srbiji ima 8% korisnika što je tri puta manje nego u EU-27 (24.8%), a mobilni BB ima 1.3% korisnika što je skoro pet puta manje nego u EU-27 (6.1%). Sem neizgrađenosti širokopojasne infrastrukture, jedan od razloga zaostajanja je sigurno i činjenica da je, na primer mesečna pretplata za BB Internet pristup brzine 2 Mbps u ponudi nacionalnog fiksnog operatora, izražena u € na paritetu kupovne moći( uključujući i PDV) u Srbiji skuplja za oko 50% u poređenju sa EU-27 prosečnom ponudom .

Podaci o procentu pojedinaca koji regularno koriste računare pokazuju da je Srbija ispod EU proseka, ali, u detaljnijem sagledavanju, iznad proseka pojedinih zemalja u regionu – uključujući EU članice Rumuniju Bugarsku i Grčku. Slična je situacija i sa pojedincima koji regularno koriste Internet, Srbija je ispod EU-27 proseka ali na nivou vrednosti koje imaju Rumunija, Bugarska i Grčka.

 

Elektronske komunikacije u Srbiji do 2020