• image
  • image
Previous Next

Kurs podržan od strane

logo11

Strategija Evrope 2020

Evropa je u martu 2010 usvojila Strategiju za pametan, održiv i inkluzivni razvoj nazvanu Europe 2020 Strategy [Com(2010) 2020].

U ovoj Strategiji Evropa  je definisala viziju za 2020-tu godinu,

Vizija sadrži dostizanje visokog nivoa uposlenosti, ekonomiju niskog nivoa ugljendioksida,  produktivnost i  socijalnu koheziju 

Vizija treba da bude implementirana kroz konkretne akcije na EU i nacionalnim nivoima. 

 

Evropska komisija je definisala sedam ključnih inicijativa :

  1. „Uniju inovacija“, sa ciljem unapređenja okvirnih uslova i pristupa za finansiranje istraživanja i inovacija kako bi se osigurala mogućnost transformisanja inovativnih ideja u proizvode i usluge koji će stvarati rast i radna mesta.
  2. „Mlade u pokretu“, sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovnih sistema i lakšeg ulaska mladih na tržište rada.
  3. „Digitalnu agendu za Evropu“, sa ciljem bržeg širenja širokopojasnog interneta tako da domaćinstva i firme koriste prednosti digitalnog jedinstvenog tržišta.
  4. „Evropu koja efikasno koristi resurse“, sa ciljem razdvajanja privrednog rasta od korišćenja resursa, podržavanja prelaza na privredu sa niskom emisijom ugljen-dioksida, povećanja upotrebe obnovljivih izvora energije, modernizacije našeg transportnog sektora i promovisanja energetske efikasnosti.
  5. „Industrijsku politiku za eru globalizacije“, sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja, posebno za mala i srednja preduzeća, i podrške razvoju jake i održive industrijske baze konkurentne na globalnom nivou.
  6. „Agendu za nove veštine i nova radna mesta“, sa ciljem modernizacije tržišta rada i osnaživanja ljudi razvojem njihovih veština tokom celog života kako bi se povećala aktivna radna snaga i bolje usklađivala ponuda sa potražnjom na tržištu rada, između ostalog, i kroz mobilnost radne snage.
  7. „Evropsku platformu za borbu protiv siromaštva“, sa ciljem da se postigne socijalna i teritorijalna kohezija tako da su koristi od rasta i zapošljavanja široko postojeće i da se ljudima koji su suočeni sa siromaštvom i socijalnom isključenošću omogući dostojanstven život i aktivno učestvovanje u društvu.

Infokomunikacione tehnologije (IKT) su identifikovane kao ključne u ostvarivanju ciljeva za 2020.

DIGITALNA AGENDA EVROPE ZA 2020