• image
 • image
Previous Next

Realizacija digitalne agende

Realizacija Digitalne agende osigurava se pojedinačnim planom akcija za svaku prepreku, načinom implementacije i upravljanjem celim procesom (The European Digital Agenda Governance Cycle). Legislativna osnova za realizaciju ovog plana akcija treba da bude završena do kraja 2013. Izgradnja širokopojasnih mreža i pitanja pronalaženja investicija za mreže predstavljaju osnovu za brzi i ultrabrzi pristup Internetu i ovaj deo akcionog plan (Key Action 8), je detaljno obrađen u narednom tekstu. Pri tome se pod brzim i ultrabrzim pristupom razmatraju univerzalni širokopojasni pristupi sa brzinama od 30 Mbps i 100 Mbps respektivno. Da bi se to postiglo neophodno je razviti sveobuhvatnu politiku razvoja mreža, baziranu na miksu tehnologija i usmerenu na dva paralelna cilja:

 

 • garantovanje univerzalnog širokopojasnog pokrivanja (kombinujući fiksni i bezični pristup) sa internet pristupima koji idu do 30 Mbps i više i
 • podržavanje izgradnje i rada NGN mreža za pristup (NGA) na većem delu EU teritorije da bi se omogućile ultrabrze konekcije preko 100 Mbps.

U okviru 8. tačke akcionog plana, predviđene su sledeće aktivnosti:

 • Prihvatiti dokument Broadband Communication, koji će definisati zajednički okvir za akcije na nivou EU i u zemljama članicama, da bi se ispunili ciljevi za širokopojasnost Evrope 2020 uz:
 • Ojačavanje i racionalizovanje do 2014 finansiranja brzih širokopojasnih mreža korišćenjem EU instrumenata (ERDF, ERDP, EAFRD, TEN, CIP) nalaženjem načina da se privuče kapital za širokopojasne investicije kroz kreditna unapređenja podržana od EIB i EU Fondova
 • Predlaganje u 2010 parlamentu i Savetu EU ambiciozni Evropski program za spektar, koji će kreirati kordinisanu i strategijsku politiku za spektar na EU nivou, sa ciljem efikasnog upravljanja radio spektrom i maksimiziranja pogodnosti za konzumente i industriju.

Nadalje, u okviru ove tačke Akcionog plana zemlje članice treba da:

 • Razviju i operacionalizuju nacionalne BB planove do 2012, da bi ostvarile pokrivanje i brzine predviđene u ciljevima Evrope 2020, korišćenjem javnog finansiranja u skladu sa EU pravilima konkurencije i državne pomoći. Izveštavati na godišnjoj bazi o učinjenom progresu.
 • Preduzmu mere, uključujući i zakonske, da olakšaju BB investicije, kao što su osiguravanje da javni građevinski radovi sistemski uključuju potencijalne investitore, obezbeđivanje prava prolaza i dr.
 • Potpuno koriste Structural and Rural Development Funds koji su već određeni za investicije u IKT infrastrukturu i servise.
 • Implementiraju EU program za spektar da bi osigurale kordiniranu alokaciju spektra koji je do 2020 potreban za 100% pokrivanja sa 30Mbps i NGA preporuku.

 

Na nivou EU, Komisija će uložiti napore sa ciljem da:

 • obezbedi stabilan zakonski okvir koji stimuliše ulaganje u otvorenu i konkurentnu infrastrukturu širokopojasnog interneta i u povezane usluge;
 • razvije efikasnu politiku telekomunikacija;
 • olakša korišćenje strukturnih fondova EU radi ostvarivanja ovog programa;
 • stvori istinski jedinstveno tržište za sadržaj i usluge pomoću interneta (dakle, otvorene i bezbedne internet usluge i tržište digitalnih sadržaja EU, sa visokim nivoom sigurnosti i poverenja), uravnotežen regulatorni okvir koji obuhvata jasan režim prava, podstiče izdavanje licenci koje važe na više teritorija, odgovarajuću zaštitu i nadoknadu za nosioce prava i aktivnu podršku digitalizaciji evropskog bogatog kulturnog nasleđa, i da oblikuje globalno upravljanje internetom;
 • reformiše fondove za istraživanje i inovacije i poveća podršku u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija radi povećanja tehnološke snage Evrope u ključnim strateškim oblastima i stvaranja uslova za visoki rast malih i srednjih preduzeća kako bi ona predvodila tržišta u razvoju, i da stimuliše inovacije u informacionim i komunikacionim tehnologijama u svim sektorima privrede;
 • poveća pristup internetu i omogući upotrebu svim evropskim građanima, posebno kroz aktivnosti koje podržavaju digitalnu pismenost i dostupnost.

Na nacionalnom nivou, države članice će morati da:

 • izrade funkcionalne strategije širokopojasnog interneta i usmere javno finansiranje, uključujući i strukturne fondove, na oblasti koje nisu potpuno pokrivene privatnim ulaganjima;
 • uspostave pravni okvir za koordinaciju javnih radova kako bi smanjile troškove za razvoj mreže;
 • promovišu razmeštanje i korišćenje modernih i dostupnih usluga pomoću interneta (na primer, e-vlada, onlajn-zdravlje, pametan dom, digitalne veštine, sigurnost).

 

Nacionalne i regionalne inicijative