dr Nataša Gospić


ngospic.jpg Dr Nataša Gospić završila je  Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Odsek za elektroniku i telekomunikacije, a doktorsku disertaciju odbranila ja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu sa temom "Prilog modeliranju upravljanja procesima strukturne reforme PTT sistema".
 
Zaposlena je na Saobraćajnom fakultetu, Beograd u zvanju vanredne profesorke na smeru Telekomunikacija. Angažovana kao profesorka na Elektrotehničkom fakultetu Banja Luka. Objavila je dve monografije i više od 90 stručnih i naučnih radova iz oblasti razvoja telekomunikacija i informacionog društva. 2006. godine izabrana je za člana Inžinjerske Akademije. Od 2001 do 2005 bila je predsedavajuća Međunarodne grupe za pitanja rodne ravnopravnosti u  sektoru telekomunikacijama koja je radila u okviru Međunarodne unije za telekomunikacije, Ženeva. Dr Nataša Gospić je predsednica Udruženja građana «Jednake mogućnosti».